ข่าวประชาสัมพันธ์

24
2559 รายงานผลโครงการสนับสนุนนิสิตวิชาโทภาษาเยอรมันเข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสาร
Actions: E-mail | Permalink |
24
2559 รายงานผลโครงการสานสัมพันธ์คณาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่าภาควิชาภาษาตะวันตก
Actions: E-mail | Permalink |
24
2559 รายงานผลโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตเอกภาษาอังกฤษ เอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1
Actions: E-mail | Permalink |
24
2559 รายงานผลโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Actions: E-mail | Permalink |
24
2559 รายงานผลโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Actions: E-mail | Permalink |
24
2559 รายงานผลโครงการขับเคลื่อนนิสิตสู่ความเป็นนานาชาติ
Actions: E-mail | Permalink |
24
2559 รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4
Actions: E-mail | Permalink |
24
2559 รายงานผลโครงการแนะแนวการเรียนและการฝึกงาน แบ่งปันประสบการณ์จากพี่สู่น้อง
Actions: E-mail | Permalink |
24
2559 รายงานผลโครงการเพิ่มประสบการณ์การศึกษาและวิจัยบัณฑิตศึกษา
Actions: E-mail | Permalink |
24
2559 รายงานผลโครงการพี่สอนน้องสื่อสาร แบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชน
Actions: E-mail | Permalink |
24
2559 รายงานผลโครงการสนับสนุนนิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสเข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสาร
Actions: E-mail | Permalink |
24
2559 รายงานผลโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
Actions: E-mail | Permalink |
24
2559 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกข้อสอบภาษาอังกฤษ
Actions: E-mail | Permalink |
24
2559 รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ช่วงที่ 1
Actions: E-mail | Permalink |
02
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไปมีการจัดอบรมหลักสูตรEnglish...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26
แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
Actions: E-mail | Permalink |
26
แนวปฏิบัติเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ การเดินทางในประเทศ และการเดินทางไปอบรมสัมมนา
Actions: E-mail | Permalink |
26
2558 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกข้อสอบภาษาอังกฤษ
Actions: E-mail | Permalink |
26
2558 รายงานผลโครงการสนับสนุนนิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสเข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสาร
Actions: E-mail | Permalink |
26
2558 รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ช่วงที่ 1
Actions: E-mail | Permalink |
25
รายงานผลโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่วิชาโทภาษาอังกฤษ
Actions: E-mail | Permalink |
20
รายงานผลโครงการสนับสนุนนิสิตเอกภาษาฝรั่งเศสเข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสาร
Actions: E-mail | Permalink |
20
การประชุมนานาชาติ The Second English Scholars Beyond Borders (ESBB) International Conference 2015 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์ หัวหน้าภาควิชาฯ จัดประชุมนานาชาติ The Second ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
รายงานผลโครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
Actions: E-mail | Permalink |
20
แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation)ในที่ประชุมนานาชาติ
Actions: E-mail | Permalink |
19
รายงานผลโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนิสิตเอกภาษาฝรั่งเศส
Actions: E-mail | Permalink |
19
รายงานผลโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ
Actions: E-mail | Permalink |
19
รายงานผลโครงการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน
Actions: E-mail | Permalink |
19
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
Actions: E-mail | Permalink |
19
รายงานผลโครงการพี่สอนน้องอ่าน ช่วงที่ 1
Actions: E-mail | Permalink |
19
รายงานผลโครงการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการกับกลุ่มประเทศอาเซียน +8
Actions: E-mail | Permalink |
19
รายงานผลโครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1
Actions: E-mail | Permalink |
19
รายงานผลโครงการแนะแนวอาชีพสำหรับนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ
Actions: E-mail | Permalink |
19
รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพสำหรับนิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
Actions: E-mail | Permalink |
11
รายงานผลโครงการสนับสนุนนิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสเข้าแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย จัดขึ้น วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2556
Actions: E-mail | Permalink |
10
การเข้าดูข้อมูลเว็บไซต์ภาควิชาภาษาตะวันตก ขอให้ใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome เนื่องจากอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อระบบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.goo...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป โดยเริ่มรับสมัครวันที่ 3 ก...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
อาจารย์ ดร.ประไพพรรณ เอมชู ได้ไปเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ 5th Annual International Conference on Literature, Languages & Linguistics ระหว่างวันที่ 9...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
02
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพี่สอนน้องอ่านแบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชน
Actions: E-mail | Permalink |
30
รายงานผลโครงการจัดการความรู้ 10 กค 56 ดร.อุสาห์ภรณ์
Actions: E-mail | Permalink |
23
รายงานผลโครงการ ISU
Actions: E-mail | Permalink |
12
รายงานผลโครงการพัฒนาหลักสูตร BEIC
Actions: E-mail | Permalink |
20
รายงานผลโครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
Actions: E-mail | Permalink |
12
รายงานผลโครงการจัดการความรู้ 29 พค 56
Actions: E-mail | Permalink |
10
รายงานผลโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
Actions: E-mail | Permalink |
30
รายงานผลโครงการจากพี่สู่น้อง
Actions: E-mail | Permalink |
01
รายงานผลโครงการการจัดการความรู้
Actions: E-mail | Permalink |
19
2556 รายงานผลโครงการค่ายภาษาเเละวัฒนธรรมสำหรับวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
Actions: E-mail | Permalink |
16
รายงานผลโครงการการเเนะเเนวอาชีพสำหรับนิสิตเอกภาษาอังกฤษ
Actions: E-mail | Permalink |
15
รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
Actions: E-mail | Permalink |
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last