เกี่ยวกับภาควิชา

รอบรู้ภาษา เสริมสร้างปัญญา พัฒนาสังคม สั่งสมคุณธรรม     
                     ภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส และวิชาโทภาษาเยอรมัน ที่สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ

 
ปณิธาน     
               
 ภาควิชาภาษาตะวันตกต้องการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยบัณฑิตสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น     
           

วัตถุประสงค์     
     
1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการตามความต้องการของตลาดแรงงานในระดับปริญญาตรี โท และเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ภาควิชาภาษาตะวันตกเปิดสอนเอง หรือร่วมกับภาควิชา คณะ และมหาวิยาลัยอื่น ๆ
2.พัฒนาความสามารถด้านอังกฤษขั้นพื้นฐานแก่นิสิตของมหาวิทยาลัย
3.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของภาควิชาให้มีความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
4.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และสร้างภาพพจน์ของมหาวิทยาลัยให้ปรากฏ โดยการเปิดสอนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ให้แก่บุคคลภายนอก
5.สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการเรียนการสอน และการประเมินผล
6.ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
 

โครงสร้าง     
                  ภาควิชาภาษาตะวันตกประกอบด้วย ๓ แผนกวิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน