บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
e-mail saiwaron@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16267
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en12.pdf
 

 

สาขาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประไพพรรณ เอมชู
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail prapaipa@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16219
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en1.pdf

 

อาจารย์ ดร. ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail sirinan@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16212
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en10.pdf

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐา แก้วฉา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail natthak@yahoo.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16215
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en7.pdf

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา สุขเสรีทรัพย์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
e-mail nitayas@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16220-1
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en8.pdf

 

อาจารย์ ดร. วไลพร ฉายา
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail walaipornchaya@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16255
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en9.pdf

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail supapoy@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16268
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en14.pdf

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี จันทร์เสม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail anchalej@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16248
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en16.pdf

 

อาจารย์ ดร. อุมาพร คาดการณ์ไกล
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail ukard252@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16227
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en17.pdf

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail usaporn@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16227
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en18.pdf

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail Phnita2002@yahoo.com
เบอร์ติดต่อ  02-2601770-7 ต่อ 16226
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en19.pdf

 

อาจารย์ นราธิป ธรรมวงศา
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail narathip@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16216
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en20.pdf

 

อาจารย์ นันทนุช อุดมละมุล
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail nanthanoot@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16218
ประวัติ Download

 

อาจารย์ ปิยวรรณ์ กุลมัย
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail piyawan@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16253
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en22.pdf

 

อาจารย์ วิริยา ด่านกำแพงแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail wiriyad@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16223
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en26.pdf

 

อาจารย์ โสภิณ จันทะคล้อย
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail sopin@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16222
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en28.pdf

 

อาจารย์ วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail watthanas@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 1-6407
ประวัติ Download

 

อาจารย์ ชมเพลิน พิมพะกร 
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail chomploen@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 1-6253
ประวัติ Download

 

อาจารย์ อรัญญา ศรีจงใจ
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail aranya@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16223
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en29.pdf

 

อาจารย์ Christopher Johnson
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail kit_johnson@fmail.co.uk
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16266
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en23.pdf

 

อาจารย์ Dominic Bree
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail 
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16218
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en2.pdf

 

อาจารย์ Jonathan Freedman
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail freedman_jonathan@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16218
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en3.pdf

 

อาจารย์ Peter Fayer
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail petedk@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16255
ประวัติ Download
 

สาขาภาษาฝรั่งเศส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล ฐิโนทัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail  kittipol@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16400
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en31.pdf

 

อาจารย์ ดร. วาณี อรรจน์สาธิต
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail  wanee@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16200
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en32.pdf

 

อาจารย์ ดร. สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail sunporn@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16400
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en33.pdf

 

อาจารย์ สุณีย์ วงเวียน
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail wsunee@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16400
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en35.pdf

 

อาจารย์ สุพัชรี เมนะทัต
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail manatat@yahoo.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16400
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en36.pdf

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษาวดี เอกแสงศรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail usavadi@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16215
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en37.pdf
 
 
อาจารย์ Patrick Pierre Binot
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail patrick_binot@yahoo.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16402
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en30.pdf
 

สาขาภาษาเยอรมัน

อาจารย์ สมบุญ ปิยะสินธ์ชาติ
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail piyasin@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16407
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en38.pdf 

 

อาจารย์ สุพัชชา เจนณะสมบัติ
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail supatcha@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/13/personal/file/en4.pdf