ข่าวประชาสัมพันธ์

02
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป

มีการจัดอบรมหลักสูตร
English Communication, Grammar, Reading, Conversation, Writing, TOEIC, TOEFL, Business English

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-260-1661, 0-2260-1770-7, 0-2649-5000 ext. 16220-21, 16219 ,16292
หรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก ห้อง 211 ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2559
เริ่มอบรม วันที่ 20 มิถุนายน 2559
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating