หลักสูตร

BA Programs     
     Bachelor of Arts (English)     
          ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ. บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
           
     Bachelor of Arts (French)     
          ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ. บ.) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส     
           
MA Programs     
     Master of Arts (English)     
          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
           
     Master of Arts Program in Business English for International Communication     
          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ     
           
     Master of Arts Program in Teaching English as a Foreign Language     
          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ     
           
PhD. Programs
     Doctor of Philosophy in English (PhD in English)     
          ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
           
Certificate     
     Graduate Diploma Program in Teaching English as a Foreign Language     
          ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ     
           
     Graduate Diploma Program in American Studies (American Literature)     
          ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาอเมริกันศึกษา (วรรณคดีอเมริกัน)