ข่าวประชาสัมพันธ์

08
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป โดยเริ่มรับสมัครวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันเรียนวันแรกของแต่ละหลักสูตร (เริ่มเรียนวันแรก คือ วันที่ 8 มีนาคม 2557) ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตร English Communication, Grammar, Reading, Conversation, Writing, TOEIC, TOEFL, Business สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-260-1661, 0-2260-1770-7, 0-2649-5000 ext. 16292, 16220-21, 16219 หรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก ห้อง 211 ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating