ข่าวประชาสัมพันธ์

20
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านวรรณคดีภาษาและการสอน “เรื่อง LANGUAGE ACROSS BORDERS: TOWARD ASEAN AND BEYOND ใน วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม Jasmine Executive Suites Hotel ซึ่งในงานดังกล่าวมีการเสนอบทความวิชาการ/บทความวิจัย เป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษา วรรณคดี และการสอนภาษาอังกฤษ ดังเอกสารแนบ
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating