ภาควิชาภาษาตะวันตก 

Welcome to the Department of Western Languages

      ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส และวิชาโทภาษาเยอรมัน ที่สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ

         ภาควิชาภาษาตะวันตกแบ่งเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
            1. ภาษาอังกฤษ
            2. ภาษาฝรั่งเศส
            3. ภาษาเยอรมัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป by nantawat
แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ by nantawat
แนวปฏิบัติเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ การเดินทางในประเทศ และการเดินทางไปอบรมสัมมนา by nantawat
2558 รายงานผลโครงการสนับสนุนนิสิตเอกภาษาฝรั่งเศสเข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสาร by nantawat
การประชุมนานาชาติ The Second English Scholars Beyond Borders (ESBB) International Conference 2015 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ by nantawat
แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) ในที่ประชุมนานาชาติ by rutchada
การเข้าดูข้อมูลเว็บไซต์ภาควิชาภาษาตะวันตก ขอให้ใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome by nantawat
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึุกษาและบุคคลทั่วไป by rutchada
ภาพกิจกรรมโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านวรรณคดี ภาษา และการสอน by rutchada
Proceedings การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านวรรณคดี ภาษา และการสอน “เรื่อง LANGUAGE ACROSS BORDERS: TOWARD ASEAN AND BEYOND by rutchada

ข่าวกิจกรรม

2559 รายงานผลโครงการสนับสนุนนิสิตวิชาโทภาษาเยอรมันเข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสาร by nantawat
2559 รายงานผลโครงการสานสัมพันธ์คณาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่าภาควิชาภาษาตะวันตก by nantawat
2559 รายงานผลโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตเอกภาษาอังกฤษ เอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 by nantawat
2559 รายงานผลโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต by nantawat
2559 รายงานผลโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ by nantawat
2559 รายงานผลโครงการขับเคลื่อนนิสิตสู่ความเป็นนานาชาติ by nantawat
2559 รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 by nantawat
2559 รายงานผลโครงการแนะแนวการเรียนและการฝึกงาน แบ่งปันประสบการณ์จากพี่สู่น้อง by nantawat
2559 รายงานผลโครงการเพิ่มประสบการณ์การศึกษาและวิจัยบัณฑิตศึกษา by nantawat
2559 รายงานผลโครงการพี่สอนน้องสื่อสาร แบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชน by nantawat